X
Missatge:
Benvinguts a TOT cerdanyola.com la teva revista setmanal gratuïta

port semanal

Núm. 1388

Del 23 al 29 d'Abril 2015

2

Editorial

DESTAQUEM

RODEJATS D’ANTENES

Des de fa anys, i de manera gairebé 
inadvertida per a la majoria 
de ciutadans, hem anat 
veient com tota mena d’antenes 
de telecomunicacions han anat ocupant 
una part significativa de l’skyline de 
les nostres ciutats. Cerdanyola no és una 
excepció. A vegades relacionades amb 
la telefonia mòbil, altres vegades pertanyents 
a empreses (com RENFE). Aquesta 
mateixa setmana al carrer Renaixement 
n’hem tingut un nou cas, que es va abordar 
fins i tot durant el darrer Ple de l’Ajuntament 
davant de les queixes dels veïns. El 
cas és que la manera en què s’han instal·
lat (gairebé d’amagat), la falta d’informació 
general i els dubtes que encara generen 
sobre la salut humana segons determinats 
professionals, fan que la població, 
davant de qualsevol nova aparició, s’alarmi 
i, d’entrada, es posicioni en contra de 
la seva presència. L’Ajuntament ja ha 
anunciat la seva intenció de fer una nova 
ordenança que les reguli i es vol demanar 
una moratòria al Ministeri d’Industria. 
És un exemple clar de falta d’informació 
en molts aspectes per part de la 
ciutadania. Farem bé, com a comunitat, 
de ser curosos. Pot ser, hi està en joc la 
nostra salut.•

ESTÀ PASSANT AQUESTA SETMANA...

DJ2 DV3 DS4 DG5DL6 DM7 DX8 


BORSA IMMOBILIÀRIA P.59del 29 d'ABRIL Al 5 de MAIG de 2010 n. 1.145www.
cerdanyola.
comAPRÈN P. 48CONSELLS PER CERCAR FEINAICV EXPLORARÀ NOVES VIES MÉS PARTICIPATIVESINFORMA’T P. 5XIX EXPOSICIÓ DE BONSAIDEL ROSER DE MAIGPASSA-T’HO BÉ P. 50BIENVENIDOS · BENVINFESTA MAJOR DEL ROSER DE MAIGVine i disfruta-la!Del 30 d’abril al 3 de maig de 2010Compramos Plata(Joyas usadas, nuevas, relojes primeras marcas, monedas, papeletas de empeño, brillantes, etc.)
Carretera de Barcelona, 115 bis (cerca de la estación del tren) · Cerdanyola del VallèslE rEGalaMOS 30€ o más EXtraSsi nos trae ésta promo y más de 20 gr. Pago al contado, máxima discreción4TROBA 
APRÈN 
CUIDA 
CUIDA’T 
PASSA-
T’HO 
BÉ 
EXPRESSA’T 
INFORMA’T 
ActualitatTROBA 
APRÈN 
CUIDA 
CUIDA’T 
PASSA-
T’HO 
BÉ 
EXPRESSA’T 
INFORMA’T 
Actualitat4ORMA’TESTÀ PASSANT AQUESTA SETMANA... 
DJ15 DV16 DS17 DG18 DL19 DM20 DX21 
h.), Jordi Boixaderas i Joan Mar-
torell (dilluns, 20 h.) i del poeta 
Enric Casasses, dedicada a Espriu 
(dimecres, 19.30 h.). Cites impres-
cindibles, les tres tindran lloc a Can 
Domènech.
Sabor local. Tot i comptar amb pri-
meres espases de la cultura catala-
na, la regidoria ha volgut potenciar 
enguany els autors locals i la partici-
pació d’entitats, segons va explicar 
la seva responsable, Consol Pla. Les 
presentacions aquest dijous del con-
te El gladiol màgic d’en Martí Cavaller 
(18.30 h. Biblioteca de Ca n’Altimira) 
i la Guia del Museu d’Art de Cerdanyo-
la- Can Domènech (19.30 h. MAC) 
segueixen l’estela de les presentaci-
ons la setmana passada i dilluns dels 
llibres dels cerdanyolencs Xusa Serra 
i Ivan González. 
L’aposta per la cultura local es con-
creta també en la reproducció de les 
roses dels vitralls de can Domènec en 
el programa editat per Sant Jordi per 
«difondre el nostres patrimoni cultu-
CULTURA 
Sant Jordi s’avança 
una setmana amb 
recitals i contacontes 
Cerdanyola vol que 
la festa del dia del llibre i la rosa, 
dedicada enguany al poeta i escrip-
, sigui «referent 
de ciutat». Amb aquest objectiu, 
la regidoria de Cultura ha prepa-
rat un programa de sant Jordi que 
s’allarga pràcticament durant tot 
el mes d’abril i inclou 22 propostes, 
15 de les quals són literàries. Entre 
aquestes destaquen els recitals dels 
(diumenge, 12 
ral», va valorar Pla, i en les aportaci-
ons d’entitats locals i ciutadans amb 
parades i activitats, divendres 23, i 
en la confecció del programa. 
Sant Jordi, amb nens. La cerdan-
yolenca Adriana Nicolau, guanya-
dora al 2009 del Premi contes de 
Cavall Fort, contarà històries del mar 
(dimarts, 18 h. al MAC), en una acti-
vitat adreçada a nens i nenes a par-
tir de 10 anys. La festa té altres pro-
postes dedicades a la canalla: l’ho-
ra del conte (dissabte, 12 h., a la bibli-
oteca) i una sessió de contacontes 
(dimecres, 19 h. a l’espai Enric Gra-
nados). Per a joves, divendres, dia 
en què es fallen els premis literaris de 
Cerdanyola i la UAB (19.30 h., MAC) 
es llegiran lectures sinistres al Casal 
de joves, a la mateixa hora. 
El concert. Entre les activitats no 
literàries destaca aquesta setma-
na el concert de Sant Jordi de l’Or-
questra de Cambra de Cerdanyola, 
al castell de sant Marçal (dimarts, 
21.30 h.). No s’ho perdin. •JJRUna imatge...
HISTÒRIA D’UNA 
Hi havia una vegada una 
aranya que sabia teixir de tot. 
Diuen que aquesta aranya va arri-
bar a Cerdanyola i va teixir-hi una 
llibreria. Així acabava dissabte 
la sessió de contacontes especi-
al aniversari de la llibreria Aranya. 
Nens i nenes van gaudir de valent 
amb les històries d’animals, expli-
cades entre llibres.•FOTO:JJR8 
ECONOMIAEmpresa i comerçEMPRESA 
I 
COMERÇd’ ECONOMIASUPLEMENT8EMPRESA I COMERÇEl nou paquet anti crisi suposa 
la continuïtat de les Mesuresd’acompanyament als ens locals 
davant els efectes de la crisi econò-
mica aprovades l’any passat i que 
ja responien als reptes produïts 
per la situació econòmica actual. 
S’han prioritzat mesures que millo-
ren les condicions de vida dels ciuta-
dans que més estan patint les con-
seqüències de la crisi econòmica. 
També les que tinguin en compte 
l’increment del paper del tercer sec-
tor en la gestió i implementació deles polítiques socials dels ajunta-
ments. En segon lloc, s’han previst 
les que continuïn reforçant els dis-
positius locals d’ocupació, que han 
vist incrementada la demanda d’in-
formació i orientació. Mitjançant 
aquests dispositius locals, s’estan 
posant en marxa accions formati-
ves adreçades a persones amb atur 
que millorin la seva capacitat d’in-
serció laboral.
Per al president de la Diputació, 
Antoni Fogué, “a través de la inver-
sió pública vinculada el Pla de Con-
certació 2008-2011, ha contribuït 
a pal•liar els efectes de la crisi eco-
nòmica. Els més de 96 milions d’eu-
ros d’inversió en projectes genera-
dors d’ocupació, repartits per tot 
L’Ens supra-local espera, 
d’aquesta manera, mantenir 
línies i projectes ja avançats de 
caràcter excepcional donada 
l’actual cojuntura econòmica 
general dels consistorisLa Diputació aporta 10 milions d’€ per 
lluitar contra la crisi als municipisel territori de la província, han per-
mès crear gairebé 4.000 llocs de 
treball en un momen l’intensa des-
trucció d’ocupació”. Aquest com-
promís rep ara un impuls, dotant 
amb 85 M€ més l’anualitat 2010 
del Pla, que permetran executar el 
gruix més important de les inversi-
ons que queden per fer al territori. 
En un context econòmic marcat per 
les dificultats del sistema financer, 
per facilitar l’accés al crèdit, a les 
administracions públiques i als pri-
vats, els Programes de Crèdit Local i 
Caixa Crèdit posen a disposició dels 
ajuntaments de la província línies 
de finançament perquè puguin 
finançar les seves inversions”.
Aquest any 2010, el pressupost de 
la Diputació de Barcelona inclou 27 
mesures per valor de 25,8 milions 
d’euros que amplien i reforcen acci-
ons incloses en el Pla d’Actuació del 
Mandat i que responen a la conjun-
tura de crisi econòmica. Els objectius 
principals d’aquestes mesures són 
generar ocupació en sectors innova-
dors que permetin canviar el model 
productiu evitar la destrucció de llocs 
de treball en sectors econòmics relle-
vants del territori; millorar els serveis 
i infraestructures de suport a lesempreses de la província, la rein-
corporació formativa de joves amb 
dificultats d’inserció laboral; la for-
mació amb potencialitat ocupacio-
nal, i millorar els serveis municipals 
de resposta a la crisi.•REDACCIÓLa Diputació espera incidir en el desenvolupament de diferents actuacions localsCUIDA’TBenestar16CUITCONSELLS PER A UNA VIDA SALUDABLEAv. Sant Iscle, 19, Esc. B, 2º 2ª · CerdanyolaTel. 93 592 1991 · www.dentymed.comImplantes dentales . Ortodoncia infantil y adultos 
Ortopedia maxilofacial . Estética dental-blanqueamientoMedicina y cirugía oralClínica dentalDentyMedAvda. Catalunya, 15Tel. 93 591 07 00Dientes fijadoscon implantes en2HORASFINANCIACIÓNSIN INTERESES24 mesesGarantía enimplantologíaAÑOS23(esq. Sant Ramon)
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 691 29 61ESPECIALISTAS EN ESTÉTICA DENTALc. Sant Casimir, 19-21, local 8 · 
Tel. 
Benestar / SalutTot i que el símptoma més evi-
dent del Parkinson és la tremo-
lor de mans. Molt abans que 
això passi hi ha altres proves 
que poden mostrar que alguna cosa 
no rutlla bé, com ara trastorns de la 
son, pèrdua d’olfacte, depressió, res-
trenyiment o disfunció erèctil. Eduard 
Tolosa, cap del servei de Neurologia 
de l’Hospital Clínic, ha explicat que 
aquests símptomes primerencs, que 
es poden manifestar fins a deu anys 
abans que les tremolors, poden aju-
dar a fer un diagnòstic precoç i perme-
ten iniciar abans el tractament.
Tolosa ho ha explicat amb motiu del 
Dia Mundial del Parkinson, que se 
celebra sota el lema ‘Movem-nos 
tots!’ amb diferents activitats orga-
nitzades per l’Associació Catalana del 
Parkinson durant tot el mes d’abril.
El Parkinson és un trastorn degene-
ratiu i progressiu del sistema nerviós 
que es caracteritza per tremolors, len-
titud dels moviments i rigidesa mus-
cular. És la segona malaltia neurode-
generativa més freqüent entre les per-
sones majors de 65 anys.•AcpgDIAGNÒSTICDEL PARKINSON 
APRÈN 
Internet28APRÈNCONSELLS, ASSESSORAMENT I COSES INTERESSANTSREPARACIÓN, INSTALACIÓN ANTENAS, PORTEROS ELECTRÓNICOS PARABÓLICASInstalador de DIGITALTorrent, 5 - Tel. 93 594 CERDANYOLAELECTRÓNICAPío Baroja, 2 · Tel. 935 92 94empresa@alpetvdigital.comInstalación, y mantenimiento electrónicos, Televisión Digitalwww.alpetvdigital.comREPARACIÓN - INSTALACIÓN ANTENAS Y PORTEROS ELECTRÓNICOSTVC, DVD, HIFITel. 93 457 77 10 
www.blocsbarcelona.com- Patios interiores- Bajantes- Fachadas- AntipalomasC/ Indústria, 94, entl. 1 - BARCELONA - Fax 93 450 89 42Aquest és el 
lloc del pro-
grama de 
ràdio Espai 
Vital. Produït per l’en-
titat del mateix nom, 
és una coporducció 
de les ràdios munici-
pals de Cerdanyola del 
Vallès, Ripollet, Mont-
cada i Reixac, Barberà 
i Santa Perpètua. 
No és gens fàcil posar d’acord a tan-
tes emissores municipals amb parà-
metres i estructures diferents. 
Però aquesta proposta ho ha acon-
seguit i aquesta és la seva pàgina 
web, o més ben dit, el seu blogspot. 
D’es d’aquí és dona una dinàmica 
més actual a la proposta ràdiofòni-
ca ja que, al marge d’alktres temes, 
és possible descarregar els diferents 
programes emesos, el que eprmet 
a l’oient escoltar-los quan li és més 
fàcil. La ràdio moderna, la ràdio a la 
carta i cap a on han d’anar tendint 
totes si volen garantir la seva super-
vivència.•
Internet / http://radioespai-vital.blogspot.comL’ESPAI WEB D’UN PROGRAMA 
AMBICIÓS 
PASSA-
T’HO 
BÉ 
Agenda 
cultural34PASSA-BÉACTIVITATS QUE US PROPOSEM CERDANYOLADIUMENGE 119.00 H · LLOC: PARC DEL TURONETFIRESTOCPRIMAVERAMés informació: comerc@cerdanyola.cat Tel. 935 808 888 ext. 5284 
AteneuDIjOUS 819.30 h:PrEsEntAció dEEl viatgE dE tsErra i altrEsMartí, 88)
21.30 h:cinEmAFrozEn rivEr, dELloc: Ateneu Org.: XISC22.00 h:concErtCEsC FrEiXascat, 48)
DIvENDRES 921.30 h:JAm sEssion22.00 h:concErtay, Marikrú!Lloc: Sala Circus (Parcers, 9)23.30 h:concErtMalavEnturaLloc: Sala Blues (Sol, 19)
Lloc: Teatre AteneuDILLUNS 1219.30 h:PrEsEntAció llibrEgalbanor. PuErtasLloc: MAC–Martí, 88)
55Líders gràcies a tu!
A CERDANYOLA,
el 67% de la població 
llegeix el TOT CERDANYOLACADA SETMANAsegons el baròmetre de la comunicació i la cultura1a onada del 2010


PASSEIG

El jardí de Ca 
n’Ortadó, obert al 
públic

DJ2 El jardí de Ca n’Ortadó, a la 
plaça de Sant Ramon, ha obert les 
portes i l’espai es pot visitar des 
d’ahir, 1 d’abril i fins a la tardor, del 
matí al vespre. El passeig per la 
finca, de gran valor patrimonial, 
resulta especialment agradable 
als mesos d’estiu, ja que es tracta 
d’un jardí ombrívol i en el que destaquen 
els brolladors i fonts d’aigua. 
Amb uns 1000 m2, l’espai és 
d’inspiració romàntica i junt amb 
la vegetació mediterrània —no 
hi ha espècies foranes ni abunden 
les florals en contraposició amb els 
pins i alzines— es poden apreciar 
elements arquitectònics d’interès. 
És l’únic jardí públic d’aquestes 
característiques de la ciutat. 

Els xiprers, ubicats a l’entrada de la 
casa donen la benvinguda i condueixen 
al visitant a un petit estany 
que presideix l’escultura La Nimfa, 
de Salvador Mañosa. Ca n’Ortadó, 
seu del museu d’història local, 
és una torre d’estiueig d’estil noucentista 
construïda als anys 30 del 
segle passat, coneguda també com 
a torre Rosa. •AMB NENS

Taller familiar per fer 
un hort urbà

DG12 El jardí de Ca n’Ortadó 
acollirà un taller familiar, diumenge 
de 10.30 a 13.30 h, on els 
visitants aprendran a fer un hort 
vertical amb materials recuperats. 
L’entrada al taller i a la xerrada 
d’horticultura urbana és gratuïta 
però cal inscriure’s a mediambient@
cerdanyola.cat, perquè les 
places són limitades. •

MÉS

CONTIN-

GUTS

MÉS

COLOR

© TOT CERDANYOLA, S.L. 

EDITORA: Ma ÀNGELS MORRAL

MÀRQUETING I COMUNICACIÓ: PERE ESQUERDA, ÓSCAR 
ALSIUS

REDACCIÓ: JUDITH JOSA

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ: ANA BELÉN BOLAÑOS

COL·LABORADORS: AGUSTÍ JIMÉNEZ, DANNY ROMERO, 

Mr. BLONDE, CHRISTIAN BORRALLO, XUSA SERRA.

FOTOGRAFIA: X. OLIVÉ, NOÈLIA DIAZ, JUDITH JOSA

DISSENY I MAQUETACIÓ: MIQUEL DÍAZ

PROJECTE GRÀFIC ORIGINAL: XAVIER GRAU
DIPÒSIT LEGAL: B-1350-1987

© TOT CERDANYOLA, S.L.

RAMBLA MONTSERRAT, 32
TEL. 93 580 04 79 FAX 93 580 88 27 
HORARI OFICINA: DILLUNS A DIJOUS, 9-14 h., 16-19 h.

DIVENDRES, 9-15 h.

www.cerdanyola.com
totcerdanyola@cerdanyola.com

DISTRIBUCIÓ A TOT EL TERME MUNICIPAL DE CERDANYOLA.
EL TOT CERDANYOLA NO COMPARTEIX NECESSÀRIAMENT L’OPINIÓ 

EXPRESSADA EN ELS ARTICLES SIGNATS, QUE CORRESPON ALS SEUS AUTORS.


Audiència setmanal: 62,85% de la població de més 
de 14 anys (22.000 lectors).

Dr. Pere Gascón

President IPCI i presidentdel Comitè científic 
II Jornada del Finançament de la Ciència.

«Posar en l’agenda pública la necessitat 
de dotar de recursos els projectes 
científics és una tasca molt difícil»

Economia

del Vallès

FINANÇAMENT

Cerdanyola torna a acollir la Jornada de 
Finançament de la Ciència i Innovació

 
L’auditori del PTV va acollir, el passat 
dia 16 d’abril, la segona jornada de 
Finançament de la Ciència i Innovació 
Social. Organitzada pel mateix Ajuntament, 
de manera conjunta amb la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) i 
l’Institut per a la Promoció de la Ciència 
i la Innovació (IPCI) i amb la col·laboració 
de la Direcció General de Recerca de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell 
Superior de Recerques Científiques 
(CSIC), entre uns altres, l’objectiu de l’activitat 
va ser l’intercanvi de coneixement 
per al finançament d’ R+D+i, la creació 
d’un espai per a la generació de projectes, 
facilitar posar en comú a possibles 
inversors amb investigadors i ser una plataforma 
de contacte entre investigadors, 
pacients, empreses i organitzacions. El 
títol general de la Jornada va ser el de 
«Millors pràctiques per al finançament 
de la Ciència i Treball col·laboratiu».• 


Logo oficial de la Jornada feta al PTV


Servei Local de Català 


Necessitem voluntàries 
lingüístiques a Cerdanyola!


Fes-te voluntària 
per la llengua!

• Vols ajudar una 
persona que vol 
parlar en català?

• Disposes d’una 
hora a la setmana 
per parlar-hi?

• Ets major d’edat?

• Lloguer d’oficines a partir de 15m2

• Coworking

• Espais de reunions

• Organització de jornades, cursos, ...

• Serveis avançats

Ets emprenedor? 
Tens un projecte?

Et podem ajudar.

Vine a emplenar la fitxa al Servei Local 
de Català de Cerdanyola!


També ens podeu seguir al 


patrocinat pel PTV

SLC de Cerdanyola del Vallès

Plaça Sant Ramon, 23-24 · cerdanyola@cpnl.cat

T. 93 580 27 51

comercial@ptv.es - Tel. 935 820 100

www.ptv.cat

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 

VALLÈS OCCIDENTAL 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEÏNS DE SERRAPERERA ES MANIFESTEN CONTRA LA INSTAL·LACIÓ D’UN REPETIDOR 

«No a les antenes 

de telefonia al nucli urbà»


Demanen que l’Ajuntament 
planti cara a una normativa 
que deixa a criteri de les 
companyies la ubicació

 La instal·lació d’una antena de 
telefonia al carrer de Renaixement 
ha revolucionat el barri de Serraperera, 
que tem els efectes de les 
ones electromagnètiques. Els veïns 
afectats i pares i mares de l’escola 
Saltells, situada a escassos 80 
metres de l’antena, van manifestar-
se dijous, des de la plaça Universal 
fins a l’Ajuntament per demanar 
la retirada definitiva del repetidor.


Aturada provisional

El primer cap de setmana de març 
va començar el «malson» per 
molts veïns, que van denunciar la 
instal·lació de l’antena a l’Ajuntament 
i la seva posada en marxa 
està de moment aturada perquè 
l’empresa Vodafone no disposava 
del permís d’obres quan va iniciar 
les actuacions al març.

Les demandes veïnals van més 
enllà de la retirada de l’antena. 
Davant la possibilitat que aquest 
tipus d’instal·lacions proliferin en 
qualsevol barri de Cerdanyola— 
una nova normativa deixa fora de 
l’àmbit municipal la concessió dels 
permisos, que depenen del Ministeri 
d’Indústria—demanen que 
l’Ajuntament els faci costat i que el 
ple s’oposi a la instal·lació de repetidors 
mòbils al nucli urbà, com ja ha 
fet Sant Boi.

La plataforma, constituïda dijous 
en finalitzar la manifestació, no pensa 
aturar-se fins que es retiri l’antena 
de Serraperera i s’impedeixi la 
instal·lació de repetidors al nucli 
urbà. En un comunicat emes poques 
hores abans de la manifestació, el 
govern va anunciar que té intenció 
de modificar l’ordenança que 
regula la instal·lació de repetidors 
i valora decretar una moratòria per 
un any, motiu pel qual ha demanat 
un informe al Ministeri. 

Amb tot, la batalla continua al carrer. 
Els veïns van mostrar-se preocupats 
per l’impacte sobre la salut, en 
una zona amb tres centres escolars, 
el Mimó, l’escola Disney i el Ceip 
Saltells, en el cas del repetidor de 
Serraperera, i en una ciutat que ha 
pagat un alt preu per la contaminació 
ambiental. •

Concentració a la plaça de Francesc Layret, al finalitzar la protesta que va reunir prop de 200 veïns

L’ASSOCIACIÓ DE CASTELLANO PARLANTS PARTIDARIS DE LA INDEPENDÈNCIA PRESENTA LLIBRE

Debat amb Súmate dels candidats sobiranistes


El president de l’associació 
Súmate, Eduardo Reyes presentarà 
dimarts (19.30 h) a l’Ateneu el llibre 
que resumeix el primer any de vida 
de l’associació que agrupa castellano 
parlants que se senten espanyols 
i catalans, si bé defensen la independència 
de Catalunya. La presentació 
de Súmate, cuando todos contamos 
es complementarà amb un debat 
dels alcaldables sobiranistes, Josep 
Grau (CIU), Jordi Miró (ICV-EUiA), 
Helena Solà (ERC) i Carles Escolà 
(CxC). • 

El coordinador i el portaveu de Súmate 
al Vallès, Marc Santín i José Clavero, van 
presentar l’acte a la llibreria L’Aranya

 

15

Esports

FUTBOL

TROBA 
APRÈN 
LLAR 
CUIDA’T 
PASSA-
T’HO 
BÉ 
EXPRESSA’T 
INFORMA’T Toni Carrillo 

Entrenador Cerdanyola FC

L’entrenador local ha renovat 
un any més pel Cerdanyola FC i 
sumarà ja vuit temporades.

POLIESPORTIU

Campiona 
d’Espanya local

El Cerdanyola FC assoleix la 
permanència virtual

Gisela Sánchez, alumna del Col·
legi Montserrat de Cerdanyola, s’ha 
proclamat campiona d’Espanya de 
bàsquet, en categoria mini, formant 
part de l’equip de Catalunya. El combinat 
nacional es va imposar a la selecció 
andalusa per 72 a 64 a la final. •

Després de guanyar el passat cap 
de setmana a l’Europa (0-1), en un 
partit ajustat i amb diferents alternatives, 
el Cerdanyola FC ha aconseguit 
sumar la segona victòria seguida, el 
que li ha permès allunyar-se de la part 
baixa de la classificació. Ara, els cerdanyolencs 
ocupen la posició 11 a la taula 
classificatòria, amb 45 punts, a 10 
de la zona de descens. Posició còmode 
que permet als de Carrillo afrontar 
la recta final de temporada amb 
tranquil·litat i amb l’esperança de 
millorar encara de manera significativa 
la seva situació classificatòria, ja 
que per sobre d’ells tenen al Palamós 
i a la Montanyesa, amb tres punts 
més. Resten quatre jornades per disputar, 
12 punts en joc, i la permanència 
sembla ja garantida. De fet, després 
de la victòria al Nou Sardenya de 
Barcelona, Carrillo va donar uns dies 
de festa al vestidor.

El pròxim diumenge, el Cerdanyola FC 
juga a casa davant del Perelada, 14 a 
la classificació amb tres punts menys 
que els vallesans. 

L’objectiu serà buscar un triomf que 
mantingui les opcions dels verd-i-
blancs de quedar entre els 10 primers 
a final de temporada a Tercera.•


Els cerdanyolencs celebren el gol a l’Europa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANCHIN TOT

 

Ajuda'ns a millorar vota en la nostra mini enquesta. El TOT Cerdanyola sempre al teu costat